Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uaktualniony harmonogram sesji zimowej 2020/21

Nazwa przedmiotu Prowadzący Forma weryfikacji efektów uczenia się (egzamin/zaliczenie) Metoda weryfikacji efektów uczenia się (np. egzamin pisemny, egzamin ustny, praca zaliczeniowa, kolokwium, projekt, prezentacja)

Czy w wyniku wprowadzenia nauczania zdalnego nastąpiły zmiany metody lub sposobu weryfikacji efektów uczenia się w stosunku do metod wskazanych w sylabusie przedmiotu: TAK/NIE

Uwagi / termin egzaminu/zaliczenia
Gramatyka języka naturalnego – ćwiczenia dr M. Jakubczyk zaliczenie bez oceny kolokwium ustne + prezentacja/referat NIE zal. na podstawie kolokwium, referatur oraz obecności
Teoria języka – ćwiczenia dr M. Jakubczyk zaliczenie bez oceny kolokwium ustne NIE zal. na podstawie kolokwium i obecności
Pragmatyka języka – ćwiczenia dr M. Jakubczyk zaliczenie bez oceny kolokwium ustne NIE zal. na podstawie kolokwium i obecności
Językoznawstwo normatywne – opcja dr M. Jakubczyk zaliczenie bez oceny prezentacja/referat NIE zal. na podstawie referatu i obecności
Językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki i typologii języków – ćwiczenia dr K. Stachowski zaliczenie test pisemny NIE (tylko zmiana ze stacjonarnego na zdalny) brak / termin jeszcze nieustalony
Językoznawstwo historyczno-typologiczne z elementami indoeuropeistyki i typologii dr hab. prof. UJ N. Ostrowski egzamin egzamin ustny NIE początek lutego
Gramatyka języka naturalnego dr hab. prof. UJ R. L. Górski egzamin egzamin ustny NIE termin nieustalony (na razie)
Opcja: językoznawstwo korpusowe dr hab. prof. UJ R. L. Górski zaliczenie praca pisemna, zadania domowe NIE
Teoria języka dr hab. prof. UJ R. L. Górski egzamin egzamin ustny NIE termin nieustalony (na razie)

 

Aktualizacja: 13.01.2020